Style Switcher
Theme Colors

Theme Types and Versions

การยื่นซองประมูลทาง Internet ผ่านเว็ปไซต์ http://tender.jssr.co.th

1.หลักการการยื่นซองประมูล ของบริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

หลักการและเงื่อนไขของการประมูลสินค้าด้วยวาจา บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด นั้น เป็น ระเบียบปฏิบัติ สำหรับงานประมูลที่ไม่รวมถึงหลักการและเงื่อนไขพิเศษของการประมูลสินค้าแบบยื่นซองประมูล เครื่องจักรทั้งหมด ที่เข้าร่วมในงานประมูล จะถูกขาย “ตามสภาพ” โดยมีเอกสารประเมินสินค้าประกอบเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
1.1 สินค้าในทุกรายการจะมีราคาขั้นต่ำ (ราคาเริ่มประมูล) ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล ในกรณีที่มีผู้เสนอราคา เท่ากันหลายราย เกณฑ์การตัดสินจะให้ผู้ที่ยื่นซองประมูลก่อนโดยใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อเลือกผู้ชนะการประมูล
1.2 ระยะเวลาการยื่นซองราคาประมูลจะกระทำทุกวันทำการของบริษัทโดยเริ่มเปิดรับยื่นซองราคาประมูลจำนวน 2 รอบตั้งแต่ เวลา 09.00 น. จนถึงเวลาปิดรับซองราคาประมูล เวลา 15.00 น.ณ เวลาท้องถิ่น (ประเทศไทย)และจะเปิดรับยื่นซองราคาประมูลอีกรอบในเวลา 16.30 น.จนถึงเวลาปิด รับซองราคาประมูล เวลา 08.00 น.ของวันถัดไป ณ เวลาท้องถิ่น(ประเทศไทย) ผู้เข้าประมูลสามารถยื่นราคาประมูลได้โดยไม่จำกัด จำนวนซอง ภายหลังจากยื่นราคาประมูลแล้ว จะไม่ สามารถยกเลิกการประมูลได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
1.3 การยื่นซองราคาประมูลทาง Internet จะได้รับ Username Password Pincode และหมายเลขผู้ประมูลหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำการ ยื่นซองประมูล ทาง เว๊บไซด์ : http://tender.jssr.co.th โดยการ Login เข้าสู่ระบบเลือกรายการสินค้าที่ ต้องการยื่นซองราคา ประมูล จะปรากฏช่องให้ท่านกรอกราคาสินค้า โดยใส่จำนวนเงินเป็นตัวเลขที่ผู้ประมูลต้องการยื่นแล้วกด submit ราคาที่ยื่นซอง ประมูล จะต้องไม่น้อยกว่าราคาขั้นต่ำ ผู้ยื่นซองประมูลสามารถแก้ไขราคาได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าราคาที่เคยยื่นซองไว้ก่อนหน้า ทุกครั้งที่มีการกด submit ยืนยันราคาแล้ว ระบบจะทำการยืนยันราคาที่ท่านกรอก ผ่านทาง email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อเป็น หลักฐานการยื่นซองประมูล จึงจะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์
1.4 ราคาที่ยืนซองประมูลจะกระทำเป็นสกุลเงินบาท
1.5 ผู้จัดการประมูลจะทำการแจ้งผลการประมูล โดยระบบจะส่งอีเมล์ และ SMS แจ้งให้ท่านทราบหลังจากปิดซอง 20 นาที
1.6 การประมูลแบบยื่นซองนี้เป็นการประมูลสินค้าตามสภาพ ดังนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ทำการประมูล

2. ข้อกำหนดการเข้าร่วมประมูล

2.1 ผู้เข้าประมูลจะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผู้จัดการประมูล พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) กรณีบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประชาชนและเซ็นชื่อรับรองสำเนา
- สำเนาทะเบียนบ้านและเซ็นชื่อรับรองสำเนา
(ข) กรณีนิติบุคคล ให้แสดงหลังฐานดังต่อไปนี้
-หนังสือรับรองซึ่งผู้มีสิทธิตามกฎหมายเป็นผู้ออกให้ ภายในกำหนดไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันที่ทำการประมูล
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
- ภพ.20
เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อและประทับตราบริษัท
(ค) สำหรับผู้เข้าประมูลต่างชาติ จะต้องสำเนาพาสปอร์ตสำหรับการลงทะเบียน
2.2 การลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียน กับ JSSR AUCTION ก่อนเข้าร่วมการประมูล โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะเป็นผู้ประมูลได้นั้น ต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจในการพิจารณาของผู้จัดการประมูลดังนี้
(ก) ผู้เข้าร่วมประมูลต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนการลงทะเบียนเป็นผู้ประมูล และได้ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการประมูล แล้วว่าเป็นไปตามกฎระเบียบ จึงจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการประมูล
(ข) ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินสมัครสมาชิกหรือเงินค้ำประกันการซื้อขายเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ โดยโอนเงินผ่านทางธนาคารก่อนเริ่มการประมูล ตามหมายเลขบัญชีที่ได้กำหนดไว้
- ผู้เข้าร่วมยื่นซองประมูลที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลต่างประเทศ ต้องวางเงินสมัครสมาชิกหรือเงินค้ำประกันซื้อขายจำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐเทียบเท่าหรือ 30,000 บาท ผู้เข้าร่วมประมูลต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน
- ผู้เข้าร่วมยื่นซองประมูลที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลไทย ต้องวางเงินสมัครสมาชิกหรือเงินค้ำประกันซื้อขายจำนวน 10,000 บาท ผู้เข้าร่วมประมูลต้อง รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน ในกรณีผู้ยื่นซองประมูล ชนะการประมูล เงินสมัครสมาชิกหรือเงินค้ำประกันซื้อขายไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าสินค้าที่ประมูลผ่าน JSSR AUCTION สามารถยกเลิกและรับคืนเงินสมัครสมาชิกหรือเงินค้ำประกันซื้อขายได้ถ้าไม่ผิดกฎระเบียบของผู้จัดประมูล
-ในกรณีผู้ยื่นซองประมูล ชนะการประมูล ต้องชำระค่าสินค้าก่อน 10% ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ประมูลเสร็จสิ้น ถ้าไม่เป็นตามที่กำหนดถือว่าเป็นยกเลิกการขาย ผู้ประมูลจะถูกยึดเงินค่าสมัครสมาชิกหรือเงินค้ำประกันซื้อขาย - ส่วนค่าสินค้าที่เหลือต้องชำระภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ประมูลเสร็จสิ้น
- การโอนเงินผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี “บริษัท เจเอสเอสอาร์อ๊อกชั่น จำกัด”
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา บางจาก เลขที่บัญชี : 089-2-37905-5 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถ.บางนา-ตราด(เซ็นทรัล) เลขที่บัญชี : 299-1-45393-6 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา บางบ่อ เลขที่บัญชี : 181-2-33888-7 บัญชีออมทรัพย์
ลูกค้าที่เป็น JSSR AUCTION LOYALTY MEMBER CLUB สามารถลงทะเบียน Tenderได้ โดยไม่ต้องวางเงินค้ำประกันใดๆทั้งสิ้น

3. สิทธิและหน้าที่ของผู้ประมูล

3.1 สิทธิของผู้ประมูล
ผู้ประมูลสามารถประมูลสินค้าทุกรายการที่ระบุไว้ใน JSSR AUCTION เท่านั้น
3.2 หน้าที่ของผู้ประมูล
ผู้ประมูลตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยผู้จัดการประมูล และผู้ประมูลต้องยอมรับในผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและรับผิดชอบผลที่เกิดจากการประมูลสินค้าทาง JSSR AUCTION ไม่ว่าจะเกิด จากสาเหตุใดๆ
3.3 การกระทำที่ต้องห้าม
ผู้ประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น เช่น การเรียกร้อง, ข้อเรียกร้อง, การฟ้องร้อง, ค่าเสียหาย, ค่าปรับ, ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายใดๆอันเกิดจากผู้ประมูล ในกรณีที่ผู้ประมูลกระทำการใดๆต่อไปนี้
(ก) กระทำการใดๆที่เป็นการรบกวนการประมูล ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและช่องสัญญาณ JSSR AUCTION
(ข) การไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนี้
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎระเบียบ หรือกฎข้อบังคับต่างๆของประเทศไทย

4. กฎระเบียบการประมูล

4.1 รายการสินค้าที่เข้าประมูลทุกรายการ มีการกำหนดราคาขั้นต่ำหรือราคาเริ่มต้น โดยท่านไม่สามารถประมูลต่ำกว่าราคานั้นๆได้
4.2 การประมูลและผู้ชนะการประมูล
ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดในสินค้าตัวนั้นจะเป็นผู้ชนะการประมูล โดยผู้ชนะประมูลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการประมูลได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.3 ข้อกำหนดในการดำเนินการ
ผู้จัดการประมูลจะดำเนินการประมูลตามกฎระเบียบของการประมูลด้วยความสุจริต อย่างไรก็ตามผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบ ใด ๆทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสินค้า ให้ยึดถือคุณสมบัติของสินค้าตามสภาพที่เป็นจริง โดยไม่คำนึงถึง> ข้อความใดๆในเอกสารการประมูล รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ปรากฏใน เว๊บไซด์: http://www.jssr.co.th ด้วย

5. ราคา และค่าใช้จ่าย

5.1 การประมูลทั้งหมดจะกระทำเป็นสกุลเงินบาท ราคาประมูล ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีนำเข้าประเทศไทย(KM.35), ค่าใช้จ่าย ต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินพิธีการศุลกากร(KM.35), ค่าขนส่ง เป็นต้น
5.2 ราคาสินค้าจากการประมูล ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าขนส่ง, ค่าใช้จ่ายหน้าท่าเรือ, ค่า FOB จะเป็นความรับผิดชอบของ ผู้ชนะการประมูล
5.3 ผู้จัดการประมูลมีการบริการด้านการส่งออกสินค้า, ขนส่ง, ซ่อม, ทำสี, ล้าง, ถอดชิ้นส่วน หรือประกอบ ทั้งนี้จะเป็นไปตาม ความประสงค์ของผู้ชนะการประมูล แต่อย่างไรก็ตามผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินการชำระค่าสินค้าโดยเต็มจำนวนก่อนการ ตกลงในบริการเพิ่มเติมเหล่านี้
6. การชำระเงิน
ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่ซื้อจากการประมูล JSSR AUCTION ภายใต้บัญชีหมายเลขประมูลของผู้ประมูลนั้นๆ ซึ่งผู้ประมูลเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าประมูลได้แต่เพียงผู้เดียว
6.1 การชำระเงินจะต้องชำระก่อน 10%ของราคาสินค้า ภายในสาม (3) วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลเสร็จสิ้น ส่วนค่าสินค้าที่เหลือต้องชำระภายในเจ็ด(7)วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลเสร็จสิ้น ณ สำนักงานประมูล บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารและแจ้งให้ผู้จัดการประมูลทราบตาม ที่กำหนดในข้อ 2.2 (ข) ก่อนทำการส่งมอบสินค้า ราคาประมูลจะระบุเป็นสกุลเงินบาท หากผู้ประมูลต้องการชำระในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ หรือสกุลเยน จำนวนเงินที่ต้องชำระนั้นจะต้องมีมูลค่าเทียบเท่ากับจำนวนเงินในสกุลเงินบาทที่ได้แจ้งไว้ในใบแจ้งหนี้แล้ว
6.2 ในกรณีชำระเงินล่าช้า ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
6.3 ในกรณีไม่ชำระเงินตามกำหนด ผู้จัดการประมูลสามารถยึดเงินค่าสมัครสมาชิกหรือเงินค้ำประกันซื้อสินค้าและเงินค่าสินค้า 10%เป็นค่าปรับสำหรับการไม่ชำระค่าสินค้า นอกจากนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และยังต้องรับผิดต่อค่า เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าต้นทุน และหรือ ค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และยังยินยอมให้ผู้จัดการประมูล นำสินค้าเข้าประมูลในการประมูลครั้งต่อไป เพื่อนำเงินมาชำระค่าเสียหายทั้งหมด เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว กรณีที่เหลือเงินไม่พอชำระหนี้ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชดใช้ในส่วนที่ยังขาดอยู่
6.4 อัตราค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ
ผู้จัดการประมูลจะคิดค่าธรรมเนียมการประมูลก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ชนะการประมูลสำหรับสินค้าต่อรายการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
13.1 การประมูลสินค้าที่ KM.35
• 13.1.1 ในกรณีซื้อสินค้าแบบไม่มีเงื่อนไข และมีเงื่อนไข อัตราค่าธรรมเนียมผู้ซื้อมีดังต่อไปนี้
สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่ 1 - 30,000 บาท ต่อรายการ คิดอัตรา 10 %
สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่ 30,001 - 50,000 บาท ต่อรายการ คิดอัตรา 8%
สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท ต่อรายการ คิดอัตรา 5%
สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ต่อรายการ ไม่คิดค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ
13.2 การประมูลสินค้าที่ KM.32
• ในกรณีซื้อสินค้าแบบไม่มีเงื่อนไข อัตราค่าธรรมเนียมผู้ซื้อมีดังต่อไปนี้
สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่ 1 - 30,000 บาท ต่อรายการ คิดอัตรา 10 %
สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่ 30,001 - 50,000 บาท ต่อรายการ คิดอัตรา 8%
สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท ต่อรายการ คิดอัตรา 5%
สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ต่อรายการ ไม่คิดค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ
• ในกรณีซื้อสินค้าแบบมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้แก่ ประเภทรถยนต์ รถบรรทุก
 หมวดรถยนต์ อัตราค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5,000 บาทต่อรายการ
 หมวดรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 9,000 บาทต่อรายการ
7. การส่งมอบ/ การขนย้ายจากลานประมูล (หลังวันประมูล)
7.1 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขนย้ายสินค้าของท่าน กรุณาโอนเงินชำระค่าสินค้าก่อนมารับ สินค้าล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์... รายละเอียดเกี่ยวกับการ โอนเงิน พร้อมกับหมายเลขผู้ประมูล...ไปที่ แฟกซ์หมายเลข 02-704-9504 และโปรดแจ้งยืนยันทาง โทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายแจ้งหนี้ที่..โทร. 084-075-2927 หรือ 02-704-9548
7.2 เมื่อผู้จัดการประมูลได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว (ชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้นหากต้อง การชำระเป็นสกุลเงินอื่น จะต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสกุลเงินบาทในอัตราที่เทียบ เท่ากับ มูลค่าสินค้าที่ประมูลได้ สามารถชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานลานประมูล กม.35 )ผู้จัดการประมูลจะส่งมอบสินค้า พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ผู้ชนะการประมูล ณ สถานที่ทำการประมูล
7.3 ผู้ที่ชนะการ ประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวมทั้งดำเนินการ เองทั้งหมด อาทิ ค่าขนส่งย้ายสินค้า ค่าภาษีนำเข้า และค่าบริการออกของ สำหรับการประมูลที่เขตปลอดอากร(กม.35)หากต้องการว่าจ้างให้ผู้จัดการประมูลดำเนินการให้ ผู้จัดการประมูลจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ชนะการประมูลทราบ
7.4 เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วและสินค้าได้ดำเนินเสียภาษีนำเข้าเรียบร้อยแล้วจะต้องขนย้ายออกจากลานประมูล ดังต่อไปนี้
• ภายใน 14 วันทำการราชการหลังงานประมูลสำหรับลูกค้าขนย้ายในประเทศ
• ภายใน 14 วันทำการราชการหลังงานประมูลสำหรับลูกค้าขนย้ายไปต่างประเทศ โดยทางบกแถบด่านประเทศเพื่อนบ้าน
• ภายใน 60 วันทำการราชการหลังงานประมูลสำหรับลูกค้าขนย้ายไปต่างประเทศ โดยผ่านทางเรือขนสินค้า
• หากล่วงเลยกว่าวันที่กำหนด ผู้จัดการประมูลจะคิดค่าที่จอดเก็บเครื่องจักร วันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ต่อหนึ่งรายการ
• ในกรณี ผู้ชนะการประมูล และ ผู้มารับสินค้าไม่ได้เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคลเดียวกัน จะต้องทำหนังสือ มอบอำนาจ และเอกสารประกอบตามที่ผู้จัดการประมูลระบุไว้ในท้ายเล่มของหมายเลข บัตรประมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสินค้าแทน
7.5 ผู้จัดการประมูลจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชนะการประมูล โดยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเพื่อนำ เครื่องจักรและ รายการสินค้าต่าง ๆ ที่ประมูลได้ขึ้นรถบรรทุกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ (ยกเว้นรายการที่ต้องถอดหรือประกอบเป็นกรณีพิเศษ) แต่ทั้งนี้ผู้จัดการ ประมูลจะไม่รับผิดชอบต่อความ เสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการให้
7.6 ผู้จัดการประมูลจะส่งมอบเอกสารประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้แก่ผู้ชนะการ ประมูลภาย ใน 30 วันหลัง จากวันประมูล โดยเอกสารดังกล่าวสามารถจะนำไปจดทะเบียน หรือ แจ้งย้ายได้ ทันที (ยกเว้นรายการที่แจ้งให้ทราบ เรื่องไม่มีเอกสาร) หาก แต่ผู้ชนะการประมูลไม่ไปดำเนินการกับทางราชการภายใน 30 วันหลังจากได้รับเอกสารจากผู้จัดการประมูล ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการเตรียมเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) และทางผู้จัดการประมูลไม่ขอรับ ผิดชอบต่อการติดตามเอกสารดังกล่าวหลังจาก ระยะเวลาเกินกว่า 60 วัน นับจากวันประมูล
7.7. กรณีผู้ประมูลนำสินค้าออกต่างประเทศ ต้องวางเงินค้ำประกันส่งออกดังต่อไปนี้
• สินค้าที่เป็นประเภทรถบรรทุก ที่เขตปลอดภาษี KM.35 ต้องวางเงินค้ำประกันส่งออกไม่ต่ำกว่า จำนวน 1 ล้านบาท
• สินค้าที่เป็นปะเภทอื่นๆที่ไม่ใช้รถบรรทุก ที่เขตปลอดภาษี KM.35 ต้องวางเงินค้ำประกันส่งออกไม่ต่ำกว่า 15% ของยอดขายประมูล
• สินค้าทุกประเภทที่ลานประมูล KM.32 ต้องวางเงินค้ำประกันส่งออกไม่ต่ำกว่า 7% ของยอดขายประมูล
• หากไม่นำรถยนต์ฯ ออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 60 วัน บริษัทฯ จะยึดเงินที่วางประกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไว้ ในการดำเนินการต่างๆ จนกว่าจะดำเนินการส่งออกเสร็จสิ้น

8. การจำกัดความรับผิด

8.1 ผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย และหรือความเสียหายอย่างใดๆ กับผู้ประมูล ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ ยกเลิก การไม่ต่อเนื่อง และหรือ การยุติการประมูล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ใดๆที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียง เหตุของความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ หรือเหตุใดๆก็ตามที่ผู้ประมูลมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบในระหว่างการ ประมูลหรือการส่งข้อมูล ผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์หรือเหตุใดๆ ก็ตามที่ผู้ประมูลมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบในระหว่าง การประมูลหรือการส่งข้อมูล
8.2 ผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบ ที่จะชดใช้ค่าเสียหายสำหรับ การเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง การฟ้องร้อง และการดำเนินการ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และโดยใครก็ตาม เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าสูญเสีย ค่าปรับ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายใดๆอันเกิดจากการ กระทำการงดเว้น หรือความประมาทของผู้จัดการประมูล ผู้แทน ตัวแทน หรือผู้รับเหมาของผู้จัดการประมูล หรือเหตุอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล

9. การยกเลิกคุณสมบัติของผู้ประมูล

ด้วยดุลยพินิจของผู้จัดการประมูล อาจจะประกาศแก่สาธารณะชน ณ เวลาใดๆ เพื่อยกเลิกการประมูล หรือ ระงับคุณสมบัติของ ผู้ประมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ประมูลจะไม่ทำการคัดค้านใดๆทั้งสิ้น
9.1 เมื่อผู้ประมูลไม่ชำระค่าสินค้า
9.2 เมื่อผู้ประมูลได้ยื่นคำขอเพื่อยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ คำสั่งชั่วคราว กระบวนการล้มละลาย กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือกระบวนการอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน หรือคำร้องดังกล่าวได้ถูกยื่นเพื่อให้ดำเนินการกับผู้ประมูล
9.3 เมื่อเช็คหรือตั๋วเงินที่ออกโดยผู้ประมูล ถูกปฎิเสธการจ่ายเงินหรือถูกระงับการทำธุรกรรมจากธนาคาร
9.4 เมื่อผู้ประมูลฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขใดๆ ตามที่กำหนดโดยผู้จัดการประมูล
9.5 ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการประมูลหากเห็นว่า มีความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการประมูล JSSR AUCTION

10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

10.1 กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงของสินค้าที่ซื้อจะตกแก่ผู้ชนะการประมูลเมื่อผู้จัดการประมูลได้แจ้งยืนยัน
10.2 การไม่โอนสิทธิและหน้าที่ ผู้ชนะประมูล ไม่สามารถโอนสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใดๆ ให้กับบุคคลอื่น
10.3 ความถูกต้องของรายการสินค้า รายการสินค้าเพื่อการประมูล ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำเท่านั้น ผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบความคลาดเคลื่อน ในรายละเอียดของข้อมูล และ สภาพสินค้า รวมถึงปีที่ระบุไว้สำหรับสินค้าแต่ละรายการ
10.4 การควบคุมและรักษาความปลอดภัย ผู้จัดการประมูลสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการประมูลตามที่เห็นสมควร ถ้ามีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า จะมีความเสี่ยงในการกระทำการ ฝ่าฝืนกฎหมาย
10.5 ดุลยพินิจของผู้จัดการประมูล ผลของการใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการประมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆของการประมูลจะถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ประมูลไม่ สามารถคัดค้านด้วยเหตุผลใดก็ตาม และจะไม่เรียกร้องผู้จัดการประมูลสำหรับค่าเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าสินไหม ทดแทน ค่าต้นทุน และหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
10.6 การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข เอกสาร ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประมูล อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และหรือยกเลิก โดยปราศจากความยินยอมของผู้ประมูล และผู้ประมูลจะต้องผูกพันตามการแก้ไขเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
10.7 การระงับข้อพิพาท หากมีข้อพิพาท โต้แย้ง และหรือ ความแตกต่างอย่างใดๆ ระหว่างผู้ประมูล กับผู้จัดการประมูล อันเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและ เงื่อนไขในการประมูลนี้ ซึ่งไม่สามารถสรุปเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ ให้นำข้อพิพาทนั้นดำเนินการตามเขตอำนาจศาลของ ประเทศไทย โดยให้ยึดถือคำตัดสินของศาลไทยเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
10.8 การขัดหรือแย้งกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประมูล ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากมีข้อความ ขัดหรือแย้งกันเอง ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จัดทำฉบับหลังสุดมีผลใช้บังคับ
10.9 การตีความ และกฎหมายที่ใช้บังคับ หัวข้อใหญ่ทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ระบุเพียงเพื่อใช้อ้างอิงและเพื่อความสะดวกในการอ่าน และจะไม่มีผลทำให้ เป็นการสร้างหรือตีความ เงื่อนไขหรือข้อกำหนด สิทธิ หรือหน้าที่ใดๆภายใต้หัวข้อต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข นี้เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมูลจะถูกตีความและใช้บังคับตามกฎหมายไทย

หมายเหตุ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประมูล ข้อหนึ่งข้อใด นี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในส่วนอื่นที่เหลืออยู่ ให้มีผลบังคับต่อไป เสมือนหนึ่งว่าข้อกำหนดนั้นมิได้ถูกนำมารวม ไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้